Медицински Център 2

Промяна на начина, по който получавате здравни грижи.
Организационната структура на „Медицински център II Бургас” ЕООД е утвърдена от Управителя и е съобразена с изисквания на Закона за лечебните заведения и другите нормативни актове, действащи в страната.

Включва следните обособени структурни звена:

1

Управител

Д-р Атанас Бошев
2

Администрация

Главен счетоводител
Старша медицинска сестра
Организатор по труда
Касиер - Деловодител
3

Регистратура

4

Клинични звена

 • Звено за образна диагностика 
 • Рентген 
 • Ехограф 
 • Звено за клинико-лабораторни изследвания 
 • Звено за физиотерапия и рехабилитация 
 • Кардиологичен кабинет 
 • Ендокринологичен кабинет 
 • Хирургичен кабинет 
 • Ортопедичен кабинет 
 • Акушеро-гинекологичен кабинет 
 • Ото-рино-ларингологичен кабинет 
 • Офталмологичен кабинет 
 • Неврологичен кабинет 
 • Урологичен кабинет 
 • Анестезиологичен кабинет 
 • Манипулационна 
 • Лаборатория за психологически изследвания на водачи на МПС

Извършват се високоспециализирани изследвания: доплерово изследване на съдовете, вело–тест на сърдечно-съдовата система, аудиометрия, непрекъснат 24-часов запис на АН (холтермониториране).

Клиничната лаборатория е оборудвана с най съвременна апаратура и в нея се извършва пълен обем хематологични, имунологични, биохимични и микробиологични изследвания , по договор с НЗОК, резултатите,от които могат да се получат и Онлайн. Участва в система за външен „контрол на качеството” на изследванията. Звеното за Образна диагностика разполага с апаратура с дигитализиран съвременен рентгенов апарат и ехографски апарат за ултразвукови изследвания на коремни органи, щитовидна жлеза, млечни жлези и др. Притежава необходимите лицензии за работа.

Звеното по Физикална и рехабилитационна медицина разполага с апарати за: Магнитотерапия, Ултразвуков терапевтичен апарат, Апарат за високочестотна терапия, Апарат за микровълнова терапия, Апарат за нискочестотни и интерферентни токове, Галваностат, Бипулсатор, Кварцова лампа и Кабинет по лечебна физкултура.