Медицински Център 2

Промяна на начина, по който получавате здравни грижи.

                                                                                                               

                                                                                                                СЪОБЩЕНИЕ

                                                                                                     за инвестиционно намерение

Ръководството на Медицински център II Бургас ЕООД уведомява жителите на гр.Бургас к-с”Славейков” за намерението си да извърши разширение на съществуващо помещение в сградата на Лечебното заведение ползвано за аптека намиращо се в гр.Бургас к-с”Славейков”/до 9-то ОДЗ/

Разширението с площ около 7 кв.м ще се ползва за складово помещение и се налага поради промяна в нормативната база, която определя завишение на минималната изискуема площ на аптека в хуманната медицина от 20 кв.м на 30 кв.м.

Разширението ще бъде извършено без изкопни дейности и без промяна в съществуващата инфраструктура, ВИК и Ел.

Изискуемата по закон работна документация ще бъде своевременно съгласувана със съответните организации и дружества.

27.07.2018 г.                                                                                                                                                                                 Управител: д-р Атанас Бошев

                                                                                                             

                                                                                                             СЪОБЩЕНИЕ

                                                          за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години

                                                             на обект „Аптека за готови лекарствени продукти”, находящ се в сградата

                                                    на „Медицински център ІІ – Бургас” ЕООД в гр. Бургас, ж.к „Славейков” /до 9-то ОДЗ/


„Медицински център ІІ – Бургас” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.„Славейков” /до 9-то ОДЗ/,

                                                                                                                   ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на обект „Аптека за готови лекарствени продукти”, с площ от 31,50 кв.м., включващ: аптека – зала за продажби, складово помещение и санитарен възел с предверие, при граници на обекта: изток – помещение за главно ел.табло, запад – централно фоайе, север – централен вход, юг – коридор, находящ се на ет.1 в сградата на „Медицински център ІІ – Бургас” ЕООД в гр.Бургас, ж.к „Славейков” /до 9-то ОДЗ/.

Тръжната документация може да бъде закупена всеки работен ден, от 09,00 ч. до 15,30 ч. в срок до 29.11.2018 г., включително, в сградата на „Медицински център II – Бургас” ЕООД, находяща се в гр.Бургас, ж.к. „Славейков” /до 9-то ОДЗ/, ет.1, стая №8А.

Краен срок за подаване, респективно приемане на заявления за участие в търга – до 15,30 ч. на 29.11.2018 г.

Търгът ще се проведе на 30.11.2018 г. от 10,00 ч. в сградата на дружеството, на ет.1, в кабинета на управителя.

Подробна информация и указания относно търга, условия, изисквания, депозит за участие, цена, срок и начин на плащане, подготовка, подаване и приемане на офертите, списък на документите, които трябва да бъдат представени с офертата, както и образци на документи, информация относно провеждането на търга, гаранцията за изпълнение, проект на договор за наем, информация за повторен търг и др. – съгласно решението за откриване на процедурата и тръжната документация.

Решението за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на дружеството: http://www.mc2burgas.com/

За информация:тел.: 056/880901 – Стоянка Петкова, факс: 056/880904, e-mail: mc2__bourgas@abv.bg

14.11.2018 г.                                                                                                                                                                                  Управител: Д-р Атанас Бошев

                                          

                                                                                                             СЪОБЩЕНИЕ

„Медицински център ІІ – Бургас” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков” /до 9-то ОДЗ/, обявява, че на 31.07.2019 г. от 10,00 часа в сградата на дружеството, на ет.1, в кабинета на управителя, ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на обособена част от недвижим имот, собственост на Медицинския център, находящ се в гр. Бургас, ж.к.„Славейков” /до 9-то ОДЗ/, представляваща „Клинична лаборатория”, състояща се от три помещения, с обща площ от 50 кв.м. /петдесет квадратни метра/, разположена на втория етаж – корпус „Д”, на сградата на медицинския център.

Отдаваните под наем помещения ще се ползват по предназначение – само и единствено като Клинична лаборатория.

Помещенията се отдават без оборудване. Оборудването ще се извърши и ще бъде изцяло за сметка на участника в конкурса, определен за наемател, и е изцяло негова отговорност.

Размер на началната наемна месечна цена за отдавания под наем имот - 1100 лв. /хиляда и сто лева/.

Стъпка на наддаване – 100 лв. /сто лева/.

Размер на депозита за участие в конкурса – 3 300 лв. /три хиляди и триста лева/.

Срок за получаване на предложения за участие в конкурса – 29.07.2019 година.

Подробна информация относно конкурса, конкурсните условия, изискванията към участниците, депозита за участие, цената, срока и начина на плащането й, подготовката и подаването на предложенията за участие в конкурса, провеждането на същия, оценката на предложенията – критерии за оценка, тяхната тежест, методика за оценка на предложенията, предоставянето на гаранция за изпълнение, проект на договора и др. информация, указания и образци на документи, се съдържат в документацията за конкурса.

Документацията за конкурса може да бъде закупена всеки работен ден, от 09,00 до 14,00 часа в срок до 29.07.2019 г., в сградата на „Медицински център II – Бургас” ЕООД,

находяща се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков” /до 9-то ОДЗ/, ет.1, стая №8А.

Цена на конкурсната документация – 150 лв. без ДДС за един комплект. Цената е платима при получаване на документацията.

За информация: тел.: 056/880901 – Стоянка Петкова, факс: 056/880904

e-mail: mc2__bourgas@abv.bg 

Документи

Акт Общинска собственост