№..............

                                                                                                                                                       СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
                                                                                                                             на основание Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на съвета


Подписаният/та: ....................................................................................................................................................................

с адрес: ................................................................................................................телефон: ...................................................

ЕГН........................................

Давам съгласието си Медицински Център II Бургас ЕООД да обработва личните ми данни в качеството на администратор на лични данни за следните цели:

 За нуждите на лечението, както и за предоставяне на данните на трети лица, когато това е необходимо за запазване на интересите, в това число лаборатории,болници,отделения и центрове по трансфузионна хематология, РЗОК, НЗОК, НОИ, за консултация с външни специалисти.

 За обратна връзка, оценка на обслужването и директен маркетинг.

- За съхранение и архивиране в законоустановените срокове
- За унищожение след изтичане на сроковете и при използване на правото да бъдеш забравен, стига да не е в противоречие с други нормативно определени задължения на администратора
- За статистически цели в агрегиран вид- към РЗИ, НСИ и за анализи в извънболничната статистика в агрегиран вид

Информиран съм, че при бъдещо желание имам възможност да оттегля декларираното съгласие и мога да използвам правото си да бъда забравен.
Важно: За защита на жизненоважните интереси, запазване на здравето и осъществяване на медицинска дейност, може да използваме разумният минимум Ваши лични данни без изричното Ви съгласие (чл. 6/г)Дата: ...................                                                                                                                                                                                                                                                             Подпис: ..................